Algemene vergaderingen

Algemene vergadering van 15 juni 2023 :

De Algemene Vergadering van ORES Assets zal worden gehouden op 15 juni 2023 om 10 uur 30 in de cinema IMAGIX, Boulevard André Delvaux 1 te 7000 Mons.

De agenda evenals de volledige documentatie met betrekking tot elk van de op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatste punten zijn hierna beschikbaar :

 1. Jaarverslag 2022 – met inbegrip van het remuneratieverslag (jaarverslag 2022);
 2. Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022:
  • Voorstelling van de rekeningen, van het jaarverslag, van de desbetreffende waarderingsregels alsook van het verslag inzake de deelnemingen;
  • Voorstelling van het verslag van de revisor;
  • Goedkeuring van de statutaire rekeningen van ORES Assets afgesloten op 31 december 2022 en van de bestemming van het resultaat;
 3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2022;
 4. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2022;
 5. Statutaire benoemingen.

Overeenkomstig het artikel L1523-13, leden 4 en 5 van de Code van de plaatselijke Democratie en Decentralisatie – overgenomen in artikel 25 D van onze statuten - is de zitting van de Algemene Vergadering toegankelijk voor alle personen die woonachtig zijn op het grondgebied van een van de geassocieerde gemeenten, onder voorbehoud van voorafgaande registratie.

Elke burger die dit wenst wordt uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de vergadering schriftelijk voor 12 juni 2023 te sturen.  

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.

Algemene vergadering van 15 december 2022 :

De Algemene Vergadering van ORES Assets werd gehouden op 15 december 2022 om 18 uur Avenue Jean Monnet 2 te 1348 Louvain-la-Neuve. Hier vindt u de PPT-presentatie en de notulen.  

De agenda evenals de volledige documentatie met betrekking tot elk van de op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatste punten zijn hierna beschikbaar :

1. Strategisch Plan 2023-2025 -  Begeleidende nota – Strategisch plan – Antwoordcoupon voor de gemeenteraadsleden ;

2. Statutaire benoemingen ;

3. Updating van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten.

Overeenkomstig het artikel L1523-13, leden 4 en 5 van de Code van de plaatselijke Democratie en Decentralisatie – overgenomen in artikel 25 D van onze statuten - was de zitting van de Algemene Vergadering toegankelijk voor alle personen die woonachtig zijn op het grondgebied van een van de geassocieerde gemeenten.

Elke burger die dit wenste werd uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de vergadering schriftelijk voor 12 december 2022 te sturen naar: infosecretariatores@ores.be.

De volgende link bevat de ontvangen vraag alsook de daarop gegeven antwoord: Vraag/antwoord.

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.

Algemene vergadering van 16 juni 2022 :

De Algemene Vergadering van ORES Assets werd gehouden op 16 juni 2022 om 10 uur 30 in Namur-Expo, Avenue Sergent Vrithoff 2 te 5000 Namur.  Hier vindt u de PPT-presentatie  en de notulen.

De agenda evenals de volledige documentatie met betrekking tot elk van de op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatste punten zijn hierna beschikbaar :

 1. Jaarverslag 2021 – met inbegrip van het remuneratieverslag (jaarverslag 2021);
 2. Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021:
  • Voorstelling van de rekeningen, van het jaarverslag, van de desbetreffende waarderingsregels alsook van het verslag inzake de deelnemingen;
  • Voorstelling van het verslag van de revisor;
  • Goedkeuring van de statutaire rekeningen van ORES Assets afgesloten op 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat;
 3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2021;
 4. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2021;
 5. Benoeming van de revisor voor de boekjaren 2022-2024 en vaststelling van zijn bezoldiging;
 6. Statutaire benoemingen;
 7. Updating van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten.

Overeenkomstig het artikel 25 D van onze statuten was de zitting van de Algemene Vergadering toegankelijk voor alle personen die woonachtig zijn op het grondgebied van een van de geassocieerde gemeenten.

Elke burger die dit wenst werd uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de vergadering schriftelijk voor 13 juni 2022 te sturen.  Er zijn geen vragen ingekomen.

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.

 • Algemene vergadering van 16 december 2021 :

  De Algemene Vergadering van ORES Assets werd gehouden op 16 december 2021 om 18 op afstand. Hier vindt u de PPT-presentatie  en de notulen

  ORES Assets heeft de volgende maatregelen genomen om de openbaarheid van de debatten te verzekeren en een ruimte voor uitwisselingen te garanderen die gewoonlijk tijdens onze Vergaderingen voorzien is:

  • De agenda evenals de volledige documentatie :
   1. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Vergadering.
   Begeleidende nota – Huishoudelijk reglement
   2. Strategisch plan – jaarlijkse evaluatie.
   Begeleidende nota – Strategisch plan – Antwoordcoupon voor de gemeenteraadsleden
  • Elke burger die dit wenst werd uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de vergadering schriftelijk voor 13 december 2021 te sturen naar: infosecretariatores@ores.be.  Er zijn geen vragen ingekomen. 
  • Alle mandatarissen en burgers die dit wensten waren in staat om per videoconferentie onze Vergadering bij te wonen.

  Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.

  Met vriendelijke groeten. 

   

Algemene vergadering van 17 juni 2021 :

De Algemene Vergadering van ORES Assets werd gehouden op 17 juni 2021 om 11 uur in haar lokalen in Gosselies, Avenue Jean Mermoz 14.  Hier vindt u de PPT-presentatie  en de notulen.

In de uitzonderlijke context van de Covid-19-pandemie en gezien de noodzaak om maatregelen te nemen om de verspreiding ervan te beperken, was het voor ons niet mogelijk u fysiek te ontvangen, maar we stelden alles in het werk om u zo volledig mogelijk te informeren.

Zo heeft ORES Assets, in overeenstemming met de voorschriften van het Decreet van 1 april 2021 houdende de organisatie tot 30 september 2021 van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, de volgende maatregelen genomen om de openbaarheid van de debatten te verzekeren en een ruimte voor uitwisselingen te garanderen die gewoonlijk tijdens onze Vergaderingen voorzien is:

De agenda evenals de volledige documentatie met betrekking tot elk van de op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatste punten zijn hierna beschikbaar, alsook een video-opname van mijnheer Fernand Grifnée.

 1. Voorstelling van het jaarverslag 2020 – met inbegrip van het remuneratieverslag; (+ antwoordcoupon voor de leden van de gemeenteraden) (+ IFRS-rekeningen + BGAAP-rekeningen)
 2. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2020:
  • Voorstelling van de rekeningen, van het beheersverslag, van de desbetreffende evaluatieregels alsook van het verslag inzake de deelnemingen;
  • Voorstelling van het verslag van de revisor;
  • Goedkeuring van de statutaire rekeningen van ORES Assets afgesloten op 31 december 2020 en van de bestemming van het resultaat;
 3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2020;
 4. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2020;
 5. Updating van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten.

Iedere burger was uitgenodigd om alle vragen over de agenda van de Vergadering schriftelijk vóór 13 juni 2021 te sturen naar: infosecretariatores@ores.be

Het was eveneens mogelijk de zitting van de Algemene Vergadering via videoconferentie te volgen. 

Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.

Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren. 

 • Algemene vergadering van 17 december 2020 :

  De Algemene Vergadering van ORES Assets werd gehouden op 17 december 2020 om 18 u in haar lokalen in Louvain-la-Neuve. Hier vindt u de notulen.

  In de uitzonderlijke context van de Covid-19-pandemie en gezien de noodzaak om maatregelen te nemen om haar verspreiding te beperken, was het voor ons niet mogelijk u fysiek te ontvangen, maar we stellen alles in het werk om u zo volledig mogelijk te informeren.

  Zo heeft ORES Assets, in overeenstemming met de voorschriften van het Decreet van 1 oktober 2020 houdende de organisatie tot 31 december 2020 van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, de volgende maatregelen genomen om de openbaarheid van de debatten te verzekeren en een ruimte voor uitwisselingen te garanderen die gewoonlijk tijdens onze Vergaderingen voorzien is:

  1. De agenda evenals de volledige documentatie met betrekking tot het plan zijn beschikbaar op de website van onze intercommunale:
   Enig punt op de agenda: Strategisch plan – jaarlijkse evaluatie.
   Begeleidende nota – Strategisch plan – PPT-presentatie – Antwoordcoupon voor de gemeenteraadsleden.
  1. Elke burger die dit wenste werd uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de vergadering schriftelijk voor 13 december 2020 te sturen naar: infosecretariatores@ores.be.
   De volgende link bevat de ontvangen vragen alsook de daarop gegeven antwoorden: Vragen/antwoorden
  1. Anderzijds hielden wij eraan de proactieve maatregelen inzake transparantie en informatie te versterken door het verspreiden van een video-opname waarin uitleg en commentaar op het Strategisch Plan 2021-2023 van ORES Assets wordt gegeven (zie hieronder).
  1. Ten slotte hebben alle mandatarissen en burgers die dit wensten vanop afstand en rechtstreeks onze Vergadering kunnen bijwonen door te klikken op de link:  https://live.mymediazone.be/pages/ORES_AG_2020

  Voor alle bijkomende informatie houdt ORES Assets zich te uwer beschikking op het hiervoor vermelde e-mailadres.

  Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren. 

   

 • Algemene vergadering van 18 juni 2020 :

Notulen en bijlage

Agenda en documentatie :

 1. Voorstelling van het jaarverslag 2019 – met inbegrip van het remuneratieverslag;(+ ontwerp van het jaarverslag, zie tabblad ‘Publicaties’)
 2. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2019:
 • Voorstelling van de rekeningen, van het beheersverslag, van de desbetreffende evaluatieregels alsook van het verslag inzake de deelnemingen;
 • Voorstelling van het verslag van de revisor;
 • Goedkeuring van de statutaire rekeningen van ORES Assets afgesloten op 31 december 2019 en van de bestemming van het resultaat;
 1. Kwijting aan de bestuurders voor het jaar 2019;
 2. Kwijting aan de revisor voor het jaar 2019;
 3. Aansluiting van de intercommunale IFIGA;
 4. Updating van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten;
 5. Statutenwijzigingen;

 • Algemene vergadering van 18 december 2019 :

Bijgaand de notulen met de tussenkomsten ter zitting alsook de PPT-presentatie van de Algemene Vergadering.

RelativeLinksPlaceholder